12-07-03

12 - De Blauwe Hoer


Het nieuw regeerakkoord is dus door alle partijen goedgekeurd, als laatste door de PS ("we hebben geen toegevingen aan de Vlamingen gedaan!"). De brede smile van Elio Di Rupo was symptomatisch, want de "blauwe hoer" (ik denk dat we dit woord voortaan terecht kunnen gebruiken voor de VLD) is vrijwel totaal strijk gegaan voor de taboe's van de Franstaligen. Bertje Lacrimoso van Spirit zag het op zijn congres zowaar nog positief, met een lijst dingen die de Franstaligen hadden gevraagd, maar niet gekregen.
Tja, als je de zon eist, en je krijgt de maan, dan is de bottomline dat je de maan hebt binnengehaald. Voor de rest vindt Bertje het cultuurverschil met de Walen "hallucinant", maar hij mag zijn hallucinaties wel inslikken.

Vorige legislatuur ving aan met een "trendbreuk". Gedaan met de communautaire confrontatiepolitiek van Vanden Brande en de CVP (ondertussen CD&V). Voortaan zouden de Walen worden overtuigd via de Rede om in hun eigen vet en dood vlees te snijden, want La Raison is één van de basis-affiniteiten van l'Esprit Française, n'est-ce pas?
Via een geheime clausule in het regeerakkoord van 1999 werden verschillende miljaren BEF naar het Franstalig onderwijs doorgeschoven. Nieuwe "openheid" noemde dat. In ruil ging de Rede toeslaan in het schrokkerige Zuiden. "Communautaire" zaken werden inmiddels toevertrouwd aan de Costa, en nooit werd er nog iets van gehoord. Bijgezet op het praalkerkhof van België. Of de spreekwoordelijke dooie mus.
Het feest van het uitdelen van de bonussen die door Jean-Luc Dehaene waren bijeengespaard kon ondertussen beginnen. Elck what wills. Jean-Luc, handig en nationaal-eendrachtig (l'union fait la farce) uit het zadel gewipt door Vetsmelterij Verkest en de transformator-olie uit Bertrix.

Operatie Pamper-de-Vlamingen voer op volle stoom, aan het eind van de rit even verstoord toen Isabelle A Durand uit de bol ging met haar nachtvluchten. Maar dat was dan weer mooi meegenomen, zo donderde stoorzender Groen (Andermans Leven gaan Leiden en Rigolo) meteen onder zijn eigen kiesdrempel. Hun grooote verwezenlijkingen zoals de reflecterende nummerplaten ten spijt. Puur Paars kon beginnen.

Wat leert dit Paars regeerakkoord ons?
Aan zwart gat NMBS wordt niet geraakt. Vlaanderen met 90% van het goederenvervoer zal wel verder zwaar verlieslatende stationnetjes en dito toeristische lijnen in de Ardennen financieren. Een tweede havenontsluiting van Antwerpen, ho maar, on n'est quand même pas extremiste? En er mag zeker geen sociaal bloedbad komen bij de overheidsbedrijven, de donors van dat bloed zitten trouwens toch maar in Vlaanderen, de recipiënten zijn vooral Waalse vakbonders en protégés.

Ach ja, en de uitgaven voor de Gezondsheidszorgen mogen stijgen. Wie daar beter van wordt is duidelijk, in Wallonië kost een blindedarm-operatie gemiddeld 5.625 euro, in Vlaanderen 3.875. Wie dit budget overwegend moet ophoesten? Les flamins ingrates natuurlijk.

De verdere staatshervorming? Op de 11 juli receptie in het Brussels stadhuis trok Van Cau, de Vlaamse pint in de hand, een pijnlijke grijns, "c'est un peu délicat, mais ça, c'est la Belgique, n'est-ce pas?". Maar geen nood, alles wordt eerlijk doorverwezen naar een nieuwe commissie. Echt en eerlijk. Er is immers nog ruim plaats in het grote familiegraf op het Belgisch praalkerhof naast de kist van de Costa.

En Louis Loulou Michel (zie foto), baas van de MR, de geëxciteerde tuinkabouter, mag rustig verder de Amerikanen pesten en in de zandbak van Centraal Afrika spelen.
Dat Antwerpen hierdoor kostbare traffiek verspeelt is collateral damage, het sociaal bloedbad daar deert hem minder dan dat in de Ardeense stationnetjes. En misschien staat er in zijn thuisdorp Jodoigne wel een fabriekje van kraaltjes voor de negertjes. Benieuwd in welk land we de volgende 4 jaar weer niet zullen mogen gaan skiëen.
Flahaut mag verder toezien op de strategisch-militaire taken van het Armée Belge-Belgisch Leger, zoals daar zijn, parket leggen bij pensenkermissen in Waalse boerendorpen. Een meer uitgewerkte analyse van dit Peppi en Kokki duo vind je op de LVBlog door hier te klikken.

Steve Stevaert, de rattenvanger van de SP, de meester-populist die Vlaanderen Visa en Agusta deed vergeten imiteert ondertussen handig de laatste Romeinse keizers: brood (in casu gratis pensen en BBQ) en spelen (kijk- en luistergeld afgeschaft). Hem maakt het allemaal niet zoveel uit, zolang Patrick Janssen het Vlaams Blok in Antwerpen de wind maar uit de zeilen neemt, en het volk verwezen schatert om zijn one-liners.

Vlaanderen kijkt intussen tegen nog maar eens 4 jaar stagnatie aan in zijn weg naar onafhankelijkheid. De blauwe hoer die machtsgeil het centrum van het politieke spectrum wil inpalmen is blijkbaar in haar oude rol teruggevallen, Pest Voor Vlaanderen. Zonder rug- en rechtse dekking ligt ze bij voorbaat plat voor grijnslachende Di Rupo, de vaseline al uitnodigend in de hand.

13:19 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

duh "de vaseline al uitnodigend in de hand"

enfin, het kon dus erger: zonder lubricatie

waar zijn de Tunesische huurmoordenaars wanneer je ze echt nodig hebt?

Gepost door: DOF | 12-07-03

Huurmoordenaars Het is solden. Bij bestelling van 2 huurmoorden, de derde gratis.
Nog een opmerking. Freya Vandenbossche is minister geworden met de geheime belofte tijdens de ZevendeDag morgen uit de kleren te gaan. Michel en Flahaut met de stellige verzekering NIET uit de kleren te zullen gaan.

Gepost door: VH | 12-07-03

Bijeengesprokkeld door Moene (overgenomen)

"Hallucinant"

Alle Vlaamse deelnemers aan het gangbare "paarse"
formatieberaad hebben duidelijk gemaakt dat er met de
Waalse partijleiders niet te praten valt. VLD-voorzitter De
Gucht zei (volgens Het Laatste Nieuws, 25.6.03): "De
Waalse socialisten bevinden zich op een andere planeet,
zelfs in een ander sterrenstelsel". Luc van den Bossche,
SP-minister van Ambtenarenzaken, die beweert dat de
Walen een veto uitgesproken hebben tegen zijn hervor-
mingsplannen, zegt (in De Standaard, 7.6.03) dat de Frans-
taligen in "een andere wereld" leven, en dat "de kultuur-
kloof immens" is, waardoor "federaal besturen zo moei-
lijk wordt". Stevaert (SP) klaagt steen en been omdat het
tot de Franstaligen niet doordringt dat er (in Vlaanderen)
een mobiliteitsprobleem bestaat, en krijgt steun van de
VLD'er Fientje Moerman (in Knack, 18.12.02) die meent
dat er door Waalse onwil om het unitaire spoorwegenbe-
leid te verlaten geen mobiliteitsbeleid mogelijk is in dit
land. Na enkele dagen deelneming aan de regeringsbespre-
kingen stelt Bert Anciaux (SP-Spirit) vast (in Het Laatste
Nieuws, 20.6.03) dat het kultuurverschil met de Walen
"hallucinant" is. Anciaux spreekt uit ervaring: reeds vroe-
ger had hij het kultuurverschil kunnen vaststellen, zegt hij,
maar "dat het verschil zo groot was geworden, wist ik
niet". Spoorwegen en straks ook De Post staan op de rand
van het faillissement, maar volgens Freddy Willockx (SP, in
Knack, 25.6.03) is dit alleen aan Wallonië te wijten. Ook
hij gebruikt het woord "hallucinant" om de "excessen inza-
ke tewerkstelling (in overheidsdienst) die er in Wallonië
heersen" te omschrijven. En dan zwijgen we nog over de
"excessen" in de sociale zekerheid, vooral de gezond-
heidszorg, die door de Walen wordt gebruikt als een melk-
koe voor het overhevelen van Vlaamse welvaart naar
Wallonië. "Het is onaanvaardbaar dat wij de gezondheids-
zorg voor het grootste gedeelte financieren en dat er per
kop veel meer wordt uitgegeven in Wallonië," aldus Karel
de Gucht (in Knack, 20.11.02). Een blindedarmontsteking
kost aan het ziekenfonds 3.875 euro in Vlaanderen, tegen
5.625 euro in Wallonië; tien keer zoveel borelingen worden
gereanimeerd in Wallonië als in Vlaanderen; in Wallonië
hebben vrouwen meer dan één kliniekdag méér nodig dan
in Vlaanderen om te rekupereren van een bevalling; enz.
Echter, alles wat op deze transfers betrekking heeft, is
"onbespreekbaar" voor de Waalse partijen, en met reden,
want zij verliezen niet graag hun voorrechten. Maar deze
weigering om te praten over een gang van zaken die De
Gucht "onaanvaardbaar" noemt, maakt de vorming van
een Belgische regering steeds moeilijker. Het België waar-
aan Wallonië tegenwoordig (het was ooit anders, bijvoor-
beeld eind 1960) zo gehecht is, dreigt te barsten. Niet door
enige Vlaamse nationalistische aktiviteit, maar door de
verbetenheid waarmee de Waalse politieke klasse vast-
houdt aan de uitzonderlijke en overdadige voorrechten die
ze te danken heeft aan de Belgische kunstmatige kon-
struktie. Hierdoor worden zelfs de meest gematigde
Vlaamse politici tot feitelijke voorvechters van de Vlaam-
se zaak. Negentig procent van het goederenverkeer van
de Spoorwegen bevindt zich in Vlaanderen, maar volgens
de bestaande Belgische norm moet veertig procent van de
investeringen in de sektor van het goederenverkeer naar
Wallonië gaan, vaak om commercieel zinloze projekten
te financieren, maar er zijn ondertussen wel enkele Waalse
mensen met partijkaart beter van geworden.
Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang zal het nog
kunnen dat er bijvoorbeeld in 2002 in Vlaanderen, waar
de ambtenarij korrekt haar werk doet, tweeduizend mensen
geschorst werden omdat uit onderzoek gebleken was dat
ze misbruik maakten van de werkloosheidsverzekering, en
in hetzelfde jaar in Wallonië door wat formeel dezelfde
dienst zou moeten zijn, slechts twee mensen werden
geschorst? (Volgens Yves Leterme, in P-Magazine, 11.6.03).
Moet er dan geen "solidariteit" heersen? Zeker, maar
door de Waalse politieke klasse wordt "solidariteit" steeds
ingeroepen om te verhinderen dat een einde wordt ge-
maakt aan misbruiken, met het gevolg dat het woord "soli-
dariteit" in vele Vlaamse kringen, ook in de huidige rege-
ringspartijen, een heel slechte klank heeft gekregen. Soli-
dair dus, ja, maar met wie of met wat? Zomaar "solidari-
teit" verlangen of aanprijzen, is zinledig en alleen geschikt
om bij onnadenkende brave Vlamingen schuldgevoelens
op te roepen, waar dan schaamteloos van kan worden ge-
profiteerd.
Hoe dit oplossen? De waarheid is dat, zoals Isabelle
Durant (Ecolo) eens opmerkte (in De Standaard, 30.11.02),
"we in België feitelijk in twee landen zitten". Tenzij in een
zeer los confederaal verband kan voor twee landen niet
hetzelfde beleid worden gevoerd. Wie België wil handha-
ven, moet het confederale model nastreven. Het alterna-
tief is niet méér België, maar géén België. Vaststellend dat
de Waalse politieke klasse elk redelijk Vlaams voorstel
beantwoordt met een njet, zegt Stefaan de Clerck (CD& V;
in Het Laatste Nieuws, 10.5.03): "Als de Vlamingen nu
ook njet zeggen, is het rap gedaan met België". Ook oud-
premier Dehaene heeft zich recentelijk laten ontvallen (in
Knack, 14.5.03) dat we "in twee totaal verschillende lan-
den leven" en dat in het verleden de zaken bijeengehou-
den werden door de Vlaamse politici. "Alle Vlaamse par-
tijen zouden samen ook eens neen moeten zeggen", aldus
VEV-voorzitter Jef Roos (in Financieel-Ekonomische Tijd,
16.5.03). Daar zal het uiteindelijk moeten naartoe gaan,
indien niet dit jaar dan volgend jaar.

Gepost door: Moene | 12-07-03

Colocataires (overgenomen van Filip)

PLM, moi aussi, j'en ai ras-le-bol de ces fadaises communautaires
entre flamands et francophones qui ne servent à rien et qui coûtent
très cher aux citoyens. La solution est à la fois simple et radicale :
l'éclatement pur et simple de cet état artificiel créé en 1830 par les
grandes puissances de l'époque. Flamands et Wallons peuvent même
devenir des très bons voisins, mais ces deux peuples ne partageant ni
langue, ni culture (politique), ni histoire, ni vision économique...,
ne deviendront jamais des bons colocataires.

Gepost door: Filip | 12-07-03

De commentaren zijn gesloten.