10-09-03

28 - Het Evangelie volgens Thomas


De uitgewerkte leer van het Christendom (en de essentie: Godmens, Verrijzenis, Eeuwig Leven) is pas vrij laat na de dood van Jezus op de proppen gekomen, terwijl hier de eerste tientallen jaren na zijn dood, dus bij de directe getuigen, geen sprake van was. Het hele Godmens-verrijzenis verhaal is achteraf verzonnen door de ijverige Paulus, die Jezus zelfs niet persoonlijk gekend heeft. De keuze tussen "echte" evangelies en "apocriefe" gebeurde pas een honderdtal jaar na Jezus' dood.
Een periode blijkbaar van opkalefateren, bijwerken en selecteren in de oorspronkelijke teksten. Het heeft tot het Concilie van Niceae (4de eeuw) geduurd voor ze er ongeveer uit waren. Nu ja, het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en de Onfeilbaarheid van de Paus is pas heel onlangs "ontdekt". De Heilige Geest heeft namelijk wat tijd nodig.

Bij deze discussies is vaak het Thomas-evangelie op de proppen gekomen, een 60 jaar geleden ontdekt authentiek manuscript door de apostel Thomas (de ongelovige, je weet wel) dat een 17-tal jaar na Jezus' dood zou zijn geschreven, uiteraard door een directe getuige.

Het is thans het oudst gekende geschreven evangelie. Het heeft 1900 jaar verborgen gezeten en is dus ontsnapt aan de Paulinische en andere herschrijfmaniën.

"Stollman, maar ook alle andere onderzoekers die zich de laatste decennia met Thomas hebben bezig gehouden, komen allen tot eenzelfde, voor de christelijke wereld verpletterende conclusie: in de oorspronkelijke leer van Jezus van Nazareth is nergens sprake van de verrijzenis na de dood noch van een eeuwig leven daarna. Niks geen Jongste Dag met oordeel over goed en slecht. Geen Jezus als zoon van God, geen verlossingsdood aan het kruis, geen verrijzenis.
Als Thomas een vrij zuiver, authentiek relaas is over Jezus, dan kan de traditionele theologie niet anders dan hem als een geest in de fles houden.
Toegeven dat Thomas dichter bij de echte Jezus staat dan de heilige evangeliën is immers de dood in de pot voor de kerk."

(bron, klik hier.)

De volledige tekst van het Thomas-evangelie, plus talrijke commentaren en links is hier te vinden. Als je toevallig Christen bent, eerst veiligheidsgordels omdoen, want het is een tough ride.

03:41 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Reactie 1 En als iedereen nu eens de gedachte durft los te laten, dat de bijbel
van genesis tot en met openbaring goddelijke waarheid is, kun je het
volgende waarnemen. De teksten die bij het concilie van Nicaea in 325
AD zijn vastgelegd zijn natuurlijk geredigeerd. Het is prachtig als
men een tekst vindt, die daar niet onder heeft geleden, zoasl het
Thomas evangelie. Natuurlijk wordt die dan ook tegengewerkt of ontkend
door bestaande kerkgenootschappen. Hetzelfde is gebeurd met de boeken
van Nag Hammadi en de dode-zee rollen. Je hoeft je alleen maar open te
stellen voor historisch duidelijke zaken rondom de
ontstaansgeschiedenis van het evangelie in zijn huidige vorm om te
zien waar al die denkbeelden vandaan. Bijvoorbeeld de moeder-met-kind
zoals die in grote delen aanbeden werd en aldus als Maria met Jezus
voortgang vond. Neem daarbij de Apollo-Zonnegod cultus, waarbij zon
aanbeden of een beeld van Apollo met de zon achter zijn hoofd. Dat
werd dus Jezus met een halo. En daarbij de Egyptische Ankh, het teken
voor leven terwijl echt wel bekend is, dat Jezus niet aan een
kruisvormig hout gehangen is. Een simpele paal was al duur genoeg voor
een gewone misdadiger. Zoveel hout hadden ze niet in dat dorre land.
En dan die term Nazoreeër, die echt door de Hellenistische Grieken is
verzonnen. Er staat in Jesaja, dat de Messias uit het huis van DAvid
zou zijn. Nou, dat hebben ze wel even rechtgezet. Lees Mattheus maar,
dan zie je hoe achterlijk dat verdraaid is. Met een volkstelling als
excuus. Alsof het de Romeinen kon schelen waar de mensen waren, als ze
maar belasting krijgen. Ik zie al die arme mensen al door het land
trekken met hun koeien en schapen. Nazoreeër is heel iets anders, maar
wat weet niemand exact meer. Misschien heeft het 'visser van mensen'
betekend. Is logisch, hij wou ook zijn discipelen vissers van mensen
maken. En dat dat hele gedoe over een leven na de dood, denk je nou
echt dat de Joden daar in geloofden? En dan die hele heisa over de
drie-eenheid, op basis van één toegevoegd tekstje in het NT. Staat er
niet in het OT dat God één is. Waarom moet hij dan opgesplitst worden
in drieën? En dan de kinderdoop, die onbijbels is en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Laat toch a.u.b. die waas voor je ogen wegtrekken en
wordt vernieuwd door je denken.

Gepost door: Jos Horikx | 10-09-03

Reactie 2 "Geen erger blinde dan die niet zien en wil", zei vadertje Cats al.
Fusti, het staat historisch vast dat ten tijde van de geboorte van JC,
Herodes nog geen landvoogd was. Heel de bijbel wemelt van de
anachronismen, maar dat wil jij natuurlijk niet weten.

Ook de volkstelling staat anders gedateerd.

En de kans is groot dat de getuigen van Jehovah het minstens op enkele
aspecten bij het juiste eind hebben: er bestond niet zoiets als
kruisigen, gewoon omdat er geen kruisen werden gebruikt. Men gebruikte
houten palen, zonder (overbodig) dwarshout. Men moet zich dus ook
vragen stellen rond de symboliek van het kruis.

Wat ook leuk is (de TV-uitzending bekeken ?): alle stigmata van die
zgn. heiligen zitten op de verkeerde plaats. Als je nagels door de
handpalm slaat en die belast met je lichaamsgewicht, dan scheuren ze
gewoon. Tussen radius en ulna zou eventueel gaan. Als medicus had je
dit toch moeten weten.

Van al die verhaaltjes blijft nauwelijks een spaander heel als je ze
bekijkt in het licht van de wetenschappelijke kritiek. Je kan
natuurlijk "geloven" dat het zo was, maar dat maakt het nog niet zo.

Samen met de mythen en de volksdevotie (hysterische kwezels hebben een
taai leven, maar ook zij sterven uit), verdwijnen de laatste pijlers
waarop de kerk haar gezag had gestoeld. De volgende eeuw zullen ze
niet overleven. In mijn ogen een zeer belangrijke stap voor de
mensheid. Jammer genoeg liggen er achter de einder al de volgende
legioenen der onwetendheid te wachten.

Je principevastheid siert je, maar perseveratio in malis is een
ondeugd ...

Gepost door: Fullator | 10-09-03

zien
Sommige zeggen je moet eerst zien en anderen dan weer je moet eerst denken.

Wel zie , denk.
Onze hele westers beschaving heeft pas zin en gedachten gekregen door het leven van Jezus.

Nu wij kunnen zien {zelfs radiogolven} en wij kunnen denken, vinden wij onze leermeester een blinde en een dom.
Slimme, heel slim zijn wij.
Luc

Gepost door: luc | 18-09-03

De commentaren zijn gesloten.