04-07-05

126 (D) [Satire] - Beknopt Compendium van de Belgische politieke Newspeak.

Logo

Kuifje 1 Accijns, (zn.,m.) | belasting, geheven op de verkoop van voorwerpen en/of goederen, en waarbij de normale verbruiksbelasting door de Staat immoreel laag en/of onvoldoende solidair wordt geacht.

Afbraak, (zn.,m.) | het in vraag stellen van het automatisch, ethisch en/of evident karakter van de uitangspunten van de solidariteit; ook het aantasten en/of terugschroeven van de solidaire en progressieve verworvenheden.

Anders-globalisme, (zn.,o.) | syn. anti-globalisme, zie onder globalisme

Belastingsverlaging, (zn.,v.) | herschikking door de Staat van de hoegrootheid van, en de verdeling tussen bestaande belastingen, heffingen, taksen en accijnzen met het doel om een globaal hogere fiscale opbrengst te bekomen.

Beleidsruimte, (zn.,v.) | het extra en onverwacht geld dat de Staat ontvangt door een voorafgaande onderschatting van de offers, inspanningen en belastingsverlagingen. Dit geld wordt in principe niet teruggegeven aan de belastingsplichtige, doch aangewend voor "nieuwe initiatieven".

Bewustwording, (zn.,v.) | mentaal proces dat mensen leidt naar een levenshouding van meer solidariteit en verdraagzaamheid en uiteindelijk tot ethisch correct stemmen op progressieve en/of anders-globalistische en/of solidaire partijen.

Biechtstoelprocedure, (zn.,v.) | handelswijze die wordt gevolgd door één of enkele leidende politici wanneer het overleg in een moeilijke onderhandelingsronde tussen verschillende partijen is vastgelopen, - waarbij sleutelfiguren van de deelnemende partijen achtereenvolgens en één voor één afzonderlijk op een intiem etentje in een exclusief restaurant worden uitgenodigd, - waarna uiteindelijk na lang en moeilijk beraad wordt overeengekomen in wèlk ander exclusief restaurant de volgende biechtstoelprocedure zal plaatsvinden. syn. Tijdswinst.

Bruin, (bn.) | (meestal samen met "gedachtengoed") het partijprogramma van het Vlaams Belang. In tegenstelling tot "rood", "groen", "blauw" en "paars" heeft "bruin" een erg pejoratieve bijklank.

Democratie, (zn.,v.) | politiek stelsel waarbij de verhouding tussen de burgers en de Staat wordt geregeld, gekenmerkt door een souvereiniteitsoverdracht van de burgers naar beroepspolitici die vervolgens gedurende jaren ongehinderd doen wat ze op grond van hun professioneel en geïnformeerd inzicht weten goed en wenselijk te zijn voor het volk.

Democratisch, (bn.) | [1] hoedanigheid, uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de verzameling van alle politieke partijen behalve het Vlaams Belang. [2] compl. Anti-democratisch: hoedanigheid uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van het Vlaams Belang. [3] Anti-democratische partijen (zn.,v., uitsl. mv.): het Vlaams Belang.

Ecobonus, (zn.,m.) | malus, nieuwe belasting op wegwerpverpakkingen.

Egoïsme, (zn.,v.) | syn. zelfzucht. [1] (alg.) Geestesgesteldheid, instelling, houding, waarbij men zonder schroom uitsluitend opkomt voor eigen belang; toep. op personen of groepen van personen. [2] (pol.) Houding en opvattingen gekenmerkt door het aanvechten van de ethische noodzakelijkheid van solidariteit en de egalitaire herverdeling van inkomens - onbeschaamd het recht opeisen om zèlf te beschikken over te vruchten van zijn inspanningen zonder rekening te houden met anderen die deze inspanningen niet wensen te leveren. [3] (federaal) (uitsl. toep. op Vlaanderen) Aanvechting van het automatisch en ethisch juiste karakter van de Noord-Zuid financiële transfers binnen België.

Extreem, (bn.) | zich bevindend aan de uitersten van het politiek spectrum, politiek onhaalbare en/of immorele en/of kwetsende oplossingen voorstellend. In België alg.: alles rechts van centrum-links; spec.: het Vlaams Belang. Opgelet: de hoedanigheid 'extreem' wordt uitsl. gebruikt voor "extreem-rechts". De term "Extreem-links" is niet gebruikelijk en zelfs te vermijden; in dit geval spreek men van progressief en/of anders-globalistisch en/of solidair.

Globalisme, (zn.,o.) | sociaal-economische denkstroming en politieke rand-ideologie die ijvert voor het slopen van externe tolmuren en handelsbarrières, om op die manier de interne solidariteit en onze sociale verworvenheden te ondermijnen - door het toelaten van goederen en diensten uit landen die deze goedkoper kunnen aanbieden omdat zij hun werknemers uitbuiten, onderverlonen, en/of omdat ze geen voldoend uitgebouwd solidair belastingsstelsel hebben.
compl. Anti-globalisme: de ethisch gemotiveerde denkstroming en ideologie die door het handhaven en het opdrijven van tolmuren en exportsubsidies, door het verzet tegen immigratie, en door het belasten van internationale kapitaalstromen - onze eigen landbouw, werkgelegenheid en productie wil vrijwaren tegen oneerlijke concurrentie uit lage-loon landen zonder interne solidariteit, en tegen externe landbouwproducten aan dumpingprijzen.

Gratis, (bn.) | de hoedanigheid van een voorwerp of dienst die door de Staat kostenloos kan worden aangeboden aan een deel der burgers door bijkomende inspanningen die aan andere burgers worden opgelegd.

Heffing, (zn.,v.) | zie accijns doch geheven op bepaalde diensten of op het uitoefenen van bepaalde activiteiten.

Inspanning, (zn.,v.) | syn. belasting. (vb. "er zullen bijkomende inspanningen worden gevraagd van de bevolking om het Rijnlandmodel te kunnen handhaven")

Inspanningsverbintenis, (zn.,v.) | de verplichting die men op zich neemt om vooraf en met een hoog profiel in de media, achteraf vooral geen resultaat te behalen.

Islam, (zn.,m.) | theocratische ideologie en religieus geïnspireerde denkstroming gekenmerkt door een andere en verbeterde benadering van de man-vrouw gelijkheid, van het gerecht, van de gelijkheid der godsdiensten, van de scheiding tussen Kerk en Staat, en van de vrij meningsuiting.

Jongeren, (zn.,m.,mv.) | lett. jeugd, groepje jongere mensen. spec. Wanneer in een mediabericht over straatschuimerij of amokmakers: Marokkaanse jeugbende, Marokkaanse jongens. Ook: Brusselse jongeren: Marokkaanse jongensdbendes uit de Westelijke Brusselse randgemeenten, Antwerpse jongeren: Marokkaanse jongensbendes uit Borgerhout.

Klimaatsverandering, (zn.,v.) | wetenschappelijk bewezen globale opwarming van de planeet door menselijk toedoen en zonder historisch voorgaande, en die kan worden ongedaan gemaakt door het invoeren van nieuwe belastingen op energie.

Liberalisme, (zn.,o.) | syn. egoïsme [2] (pol.).

Maakbaar, (bn.) | eigenschap van de samenleving, voor zover die via een geheel van richtsnoeren, procedures en opvolgingsmaatregelen in een meer solidaire, progressieve, verdraagzame en multiculturele richting wordt uitgestuurd.

Kuifje 2 Multiculturele samenleving, (zn.,v.) | een samenleving waar mensen van verschillende ethnische afkomst, culturen en godsdiensten op een klein gebied vreedzaam, open en verdraagzaam met mekaar samenleven, in respect voor ieders eigenheid, en nieuwsgierig naar andermans cultuur dit samenleven als een verrijking ervaren. Dit begrip heeft meer een normerend dan een beschrijvend karakter. uitspr.: Wordt uitgesproken met ietwat ingetogen tremolo.

Normvervaging, (zn.,v.) | de toenemende tendens in de samenleving om zich minder te schikken naar, en het in vraag stellen van de normen (syn. preutsheid) die men zèlf aanhangt. Meestal gebruikt door ethisch rechts. opm.: Wanneer progressieve of solidaire normen worden aangevochten is de correcte term niet normvervaging maar afbraak.

Offers, (zn.,o.,uitsl.mv.) | nieuwe belastingen, verhoging van bestaande belastingen.

Open Debatcultuur, (zn.,v.) | een stijl, een geheel van informele regels, een geheel van communicatietechnieken waarbij een politieke partij haar interne ideologische tegenstellingen en interpersoonlijke conflicten ostentatief, kleurrijk en zonder enige terughoudendheid in de media ten toon spreidt, en zichzelf hierbij genadeloos afmaakt.

Onverwijld, (bn.) | syn. onmiddellijk, dadelijk, zonder dralen. spec. Indien gebruikt voor de splitsing van BHV: syn. nooit, met Sint Juttemis.

Overstromingsverzekering, (zn.,v.) | syn. belasting.

Privatisering, (zn.,v.) | creatieve financieel-technische operatie waarbij de Staat een (deel van een) staatsonderneming verkoopt aan particulieren om de lopende begroting in evenwicht te brengen, en waarbij het sociaal passief van die onderneming wordt ingeschreven op de lopende Staatsbegrotingen vanaf tien jaar na datum.

Progressief, (bn.) | syn. vooruitstrevend. Eigenschap van een persoon of een groep voorzover die streeft naar meer maakbaarheid van de samenleving, naar meer solidariteit, democratie en verdraagzaamheid - voorzover die streeft naar een meer gelijke herverderling der inkomens en naar een meer multiculturele maatschappij, - en op persoonlijk vlak van Wereldmuziek houdt.

Racisme, (zn.,o.) | geestesgesteldheid en/of levenshouding die leidt tot opkomen voor de rechten van autochtonen, maar dit uitsl. in West-Europa. Opgelet: het uiten van racistische meningen is verboden bij wet. uitbr.: het geregeld vermelden van criminele feiten door allochtonen wordt - op zichzelf juist - het "zondebokmechanisme" genoemd en is dan ook strafbaar als racisme.

Socialisme, (zn.,o.) | een godsdienst gestoeld op achterhaalde aannames uit de Plantenleer, die stelden dat bomen tot in de hemel groeien.

Solidariteit, (zn.,v.) | [1] de verzameling van belastingen die aan sommige burgers worden opgelegd om de Staat toe te laten voorwerpen en diensten gratis aan andere burgers aan te bieden en/of deze een niet prestatie-verbonden inkomen te verschaffen. [2] De ideologie die stelt dat deze transfers moreel goed en democratisch zijn. [3] Specifieke betekenis Federale Solidariteit: het geheel van fiscaal en niet-fiscaal opgelegde financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. De ideologie die stelt dat deze transfers schromelijk overdreven, normaal en passend zijn, en een ethisch correct karakter bezitten.

Taks, (zn.,m.) | syn. heffing.

Verbeterde aanslagvoet, (zn.,m.) | syn. verhoogde aanslagvoet.

Kuifje 3 Verdraagzaamheid, (zn.,v.) | geestesgesteldheid en/of levenshouding van progressieve en solidaire burgers die gekenmerkt wordt door een gedreven afkeuring van ondemocratische partijen en van de stigmatisering van allochtone criminelen als "allochtone criminelen", - door het bewonderingswaardig geloof in de multiculturele samenleving, - en door een persoonlijke voorliefde voor Wereldmuziek en Folkmuziek (met uitsluiting van Vlaamse Folk).

Verkeersveiligheid, (zn.,v.) | het geheel van richtsnoeren, procedures en opvolgingsmaatregelen door de Staat met als doel middels flitspalen en repressieve controles meer boetes te kunnen innen en aldus meer beleidsruimte te krijgen, o.m. voor het plaatsen van meer flitspalen.

Verworvenheden, (zn.,v.,uitsl.mv.) | het geheel van voorrechten dat men wenst te behouden ten koste van andere, belastingsbetalende burgers, ondanks economische imperatieven of aanduidingen dat dit niet langer wenselijk of haalbaar is.

Verzuring, (zn.,v.) | geestesgesteldheid en/of beweegreden van kankerende en misleide burgers om op ondemocratische en/of extreem-rechtse partijen te stemmen wegens losliggende stoeptegels.

Vlaktaks, (zn.,m.) | een liberaal geïnspireerd belastingsstelsel ontdaan van enige vorm van solidariteit en ethisch noodzakelijke herverdeling van inkomens.

VRT, (zn.,m.) | acron. voor Vlaamse Radio en Televisie. Vlaamse gesubsidieerde Staatszender die commerciële niet-gesubsidieerde zenders bekampt met lichtvoetige spelletjesprogramma's en eenvoudige quizzen, - die zichzelf de progressieve en democratische opdracht heeft aangemeten om in woord en beeld de antidemocratische partijen te bestrijden met een aangepaste mengeling van schimpscheuten en doodzwijgen, - en zich radio-gewijs vooral toelegt op het populariseren van Wereldmuziek.

Wereldmuziek, (zn.,v.) | muziekgenre, muziekstijl; omvat alle niet-commerciële en niet-Westerse of niet-verwesterde muziek, - op voorwaarde dat ze wordt uitgevoerd op eenvoudige en ongestemde instrumenten, en door allochtonen, - en ze zich niet houdt aan enig bekend toonstelsel.

Zorgverzekering, (zn.,v.) | syn. belasting.

Zwembad, (zn.,o.) | multiculturele en verrijkende ontmoetingsplaats tussen voornamelijk Maghrebijnse allochtonen en autochtonen, gevuld met water; in een gebouw of in open lucht; ook de ruimte er rond waar vaak in een verdraagzame, ludieke, vrolijke en lichtvoetige atmosfeer kleinigheden worden uitgewisseld zoals GSM-toestellen, MP3-spelers en merkkledij.


Wenst u dit kort compendium verder aan te vullen met termen en hun definitie? De commentaarsectie staat open. Een politiek-incorrectie jury zal zich zorgvuldig over uw bijdrage beraden, en desgevallend uw definitie in het compendium opnemen. Over de democratische beslissing van de jury kan niet worden gepennetwist.

[Terug naar VH Home]

19:28 Gepost door VH | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Achtenswaardig Een zeer achtenswaardige poging tot volksopvoeding. Toch komt het me
voor dat je aan de essentie van sommige begrippen voorbijgaat.

Zo is bijvoorbeeld het wezenskenmerk van 'accijns' dat het een taks is
waarop op zijn beurt nog andere belastingen kunnen geheven worden,
bijvoorbeeld BTW op benzine en sigaretten.

Overigens zijn we door de professionele politieke brainwashers al zo
geconditioneerd, dat we zelfs de meest elementaire newspeak al niet
meer herkennen. Neem nu het voorbeeld van de 'BTW' hierboven. Het
betekent letterlijk 'belasting op de toegevoegde waarde', maar wordt
ook geheven op objecten met gedeprecieerde waarde, vb. antieke
meubelen, tweedehandse auto's enz.

Een ander voorbeeld is 'bevorderen' of 'promoten', zoals in: "we gaan
het gebruik van de informatietechnologie bevorderen". Dit doet men dan
door extra taksen op CDs, DVDs en PCs zélf voor te stellen.

Het fraaist vind ik persoonlijk de milieuinspanningen. Wat men al niet
doet voor een gezond en veilig milieu. De zeer dure vuilniszakken zijn
hier verleden jaar nog eens 50% opgeslagen, om zeker te zijn dat het
milieu gered wordt. Deze zakken zijn flinterdun (de winstmarge is
1000%), en van zodra ze op straat worden gezet, rijten de eksters ze
open om de inhoud na te gaan. Gevolg: de hele straat vol huishoudelijk
afval. Eksters zijn beschermde vogels. Vrijdag zag ik de eerste bruine
ratten die zich tegoed deden aan een broodje krabsla, door de eksters
uit een zak gehaald. De Zenne is vlakbij, het weer is warm en de
beestjes verleggen blijkbaar hun territorium.

Dus: hygiene en gezondheid worden gepromoot door ratten op de
bevolking los te laten...

(Een vuilnisemmer/container geeft slechts aanleiding tot een eenmalige
aanslag, wat weinig rendabel is voor de milieumaffiosi).

De typisch belgische oplossingen: als er een wegverzakking is, gaat
men die niet herstellen, maar men zet een bordje "Gevaarlijke
wegverzakking"!

Hetzelfde met de kwaliteit van de lucht. Het blijkt dat de lucht hier
in de wijk zwaar verontreinigd is. Doet men er iets aan? Ja! Men
plaatst meetpunten. Dat die metingen meermalen per dag voor
verschillende toxische stoffen de maximumwaarden ver overschrijden is
verder zonder belang: men heeft er iets aan gedaan. Wie daarna nog
durft reclameren is zeer zwaar verzuurd (door die toxische stoffen,
ongetwijfeld).

Het gaat dus verder dan newspeak, het is een algemene attitude van
'het zal mijn tijd wel duren'. Schuldige nalatigheid, plichtsverzuim
en kantjeslopen hebben ook hun newspeak equivalent: we noemen het 'de
juiste prioriteiten moeten stellen', 'niet overhaast te werk gaan' en
'een grondige en degelijke studie maken van de omvang van het
probleem'. Dat de resultaten (DHL, BHV, ...) helemaal niet in
overeenstemming zijn met die grondige aanpak, ligt volledig aan ons:
we hebben het alweer niet begrepen.

Fullator

Gepost door: Fullator | 05-07-05

Discriminatie Discriminatie: (zn.,v.) ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken (syn) achterstelling
positieve .. : bn om deze discriminatie geoorloofd te maken. Voornamelijk gebruikt door progressievelingen om verbod te omzeilen.

Gepost door: koendp | 08-07-05

De commentaren zijn gesloten.